Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam là dịp để cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động cùng nhân dân cả nước ôn lại, phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam; ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ban Biên tập trân trọng giới thiệu Đề cương tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019).

Xem file đính kèm

de_cuong_tuyen_truyen_90_nam_thanh_lap_cong_doan_viet_nam.doc