Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Nguyễn Quang Tuấn
Đinh Xuân Khoa
Thái Văn Thành
Ngô Đình Phương
Nguyễn Huy Bằng
Nguyễn Hoa Du
Thiều Đình Phong
Nguyễn Thái Dũng
Nguyễn Thị Hà Giang
Đào Việt Hồng
Nguyễn Thị Quỳnh Trang