Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Nguyễn Quang Tuấn
Đinh Xuân Khoa
Nguyễn Huy Bằng
Nguyễn Ngọc Hiền
Trần Bá Tiến
Nguyễn Hoa Du
Nguyễn Thái Dũng
Nguyễn Thị Hà Giang
Đào Việt Hồng
Nguyễn Thị Quỳnh Trang