Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Nguyễn Quang Tuấn
Đậu Đức Anh
Nguyễn Ngọc Hiền
Nguyễn Huy Bằng
Nguyễn Hoa Du
Trần Bá Tiến
Nguyễn Thái Dũng
Nguyễn Thị Hà Giang
Đào Việt Hồng
Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Nguyễn Thị Thanh Hiền