Thông tin tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1/2021 đến ngày 01/2/2021, tại Thủ đô Hà Nội, là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng ta, đất nước ta và dân tộc ta, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới.

Chủ đề của Đại hội lần thứ XIII của Đảng là: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”. Trên tinh thần đó, các phiên làm việc của Đại hội diễn ra nghiêm túc, chất lượng, thể hiện trí tuệ và tinh thần trách nhiệm cao nhất của gần 1.600 đại biểu thay mặt cho hơn 5 triệu đảng viên toàn Đảng.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 200 đồng chí, trong đó có 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã bầu 18 đồng chí vào Bộ Chính trị, 5 đồng chí vào Ban Bí thư, 19 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục tín nhiệm bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền đề nghị các đồng chí cán bộ chủ chốt toàn Trường tổ chức nghiên cứu, quán triệt kịp thời kết quả và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến cán bộ, đảng viên, người lao động và người học trong toàn Trường.

Đậu Đức Anh