Ngày 3/4/2018, Văn phòng Trung ương Đảng đã ban hành Hướng dẫn số 36-HD/VPTW hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng bảo đảm giá trị pháp lý và giá trị thực tiễn của các văn bản chính thức của cấp uỷ, cơ quan, tổ chức đảng từ Trung ương đến cơ sở.

Ngoài phần hướng dẫn chung, Văn phòng Trung ương Đảng đã hướng dẫn cụ thể thể thức và kỹ thuật trình bày của các thành phần thể thức bắt buộc trong một văn bản, gồm: tiêu đề “Đảng Cộng sản Việt Nam”; tên cơ quan ban hành văn bản; số và ký hiệu văn bản; địa danh và ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên loại văn bản và trích yếu nội dung văn bản; nội dung văn bản; quyền hạn, chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền; dấu cơ quan, tổ chức ban hành văn bản; nơi nhận văn bản. Ngoài ra, còn hướng dẫn cụ thể các thành phần thể thức bổ sung trên cơ sở nội dung, tính chất từng văn bản cụ thể như dấu chỉ mức độ mật, mức độ khẩn; chỉ dẫn phạm vi lưu hành, dự thảo văn bản; ký hiệu người đánh máy và số lượng bản phát hành; thông tin liên hệ của cơ quan ban hành văn bản. Đồng thời quy định cụ thể về bản sao và các thành phần thể thức bản sao.

Trong phần hướng dẫn về phông chữ, khổ giấy, định lề trang văn bản, số trang và phụ lục, Hướng dẫn nêu rõ: phông chữ trình bày trên văn bản của Đảng là Bộ mã các ký tự chữ Việt theo Tiêu chuẩn TCVN 6909:2001; khổ giấy A4 (210 mm x 297 mm). Các loại văn bản, giấy tờ hành chính trình bày trên khổ giấy A4 hoặc A5 (148 mm x 210 mm) hoặc sử dụng mẫu in sẵn.

Về định lề trang văn bản, văn bản của Đảng trình bày theo chiều dọc của trang giấy, lề trên cách mép trên trang giấy 20 mm; lề dưới cách mép dưới trang giấy 20 mm; lề trái cách mép trái trang giấy 30 mm; lề phải cách mép phải trang giấy 15 mm. Trường hợp văn bản in hai mặt, mặt sau lề trên cách mép trên trang giấy 20 mm; lề dưới cách mép dưới trang giấy 20 mm; lề trái cách mép trái trang giấy 15 mm; lề phải cách mép phải trang giấy 30 mm. Trường hợp nội dung văn bản có các bảng biểu thì có thể trình bày theo chiều ngang của trang giấy (định hướng bản in theo chiều ngang). Căn cứ vùng trình bày văn bản theo chiều dọc để trình bày văn bản theo chiều ngang cho phù hợp.

Về số trang văn bản, văn bản có hai trang trở lên phải ghi số trang bằng chữ số Ả-rập; số trang trình bày tại điểm giữa, cách mép trên trang giấy 10 mm và cách đều hai mép phải, trái của phần có chữ; không đánh số trang đối với trang thứ nhất.

Hướng dẫn này có hiệu lực từ ngày ký, thay thế Hướng dẫn số 11-HD/VPTW, ngày 28/5/2004 của Văn phòng Trung ương Đảng hướng dẫn về thể thức văn bản của Đảng và Công văn số 2587-CV/VPTW/nb, ngày 25/5/2010 của Văn phòng Trung ương Đảng hướng dẫn thêm một số điểm về thể thức văn bản của đại hội và các tiểu ban giúp việc đại hội.

Xem toàn văn hướng dẫn tại đây:

hd_36_the_thuc_van_ban_dang.pdf