TỈNH ỦY NGHỆ AN                          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 BAN TUYÊN GIÁO

                *                                             Nghệ An, ngày 15  tháng 7 năm 2019

 Số   59 -HD/BTGTU

HƯỚNG DẪN

tuyên truyền kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 89 năm Ngày Xô viết

Nghệ Tĩnh và 117 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

-----

          Thực hiện Kế hoạch số 166-KH/TU, ngày 27/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019); 89 năm Ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2019) và 117 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (6/9/1902 - 6/9/2019) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc; ý nghĩa, giá trị lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 2. Giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước, truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc; bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

3. Phát huy hào khí của phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh, với tinh thần tiến công, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới, xây dựng Nghệ An ngày càng phát triển.

4. Tuyên truyền kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 89 năm Ngày Xô viết Nghệ Tĩnh và 117 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong gắn với kết quả 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020; triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 10 (khóa XII) của Đảng.

5. Các hoạt động tuyên truyền cần tổ chức đúng tầm, trang trọng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tạo khí thế mới trong phong trào yêu nước; tăng niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp phát triển của đất nước và của tỉnh.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

           1. Tuyên truyền khẳng định giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; vấn đề nắm bắt thời cơ, chuẩn bị lực lượng, sẵn sàng chớp thời cơ làm nên thành công của Cách mạng tháng Tám; khẳng định nhân tố quyết định của Cách mạng tháng Tám là đường lối cách mạng giải phóng dân tộc đúng đắn, sáng tạo của Đảng, là khối đại đoàn kết dân tộc dưới ngọn cờ của Mặt trận Việt Minh.

          2. Khẳng định thành quả to lớn của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đã đạt được trong quá trình tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ và cách mạng xã hội chủ nghĩa trong 74 năm qua, nhất là những thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta trong thế kỷ XX và những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trong hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới toàn diện đất nước; những bài học kinh nghiệm trong xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức của đất nước; những nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, về quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia…

          3. Tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hoà bình của dân tộc; đề cao, tinh thần đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do dân tộc, hòa bình và thống nhất đất nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 

4. Truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương Xô viết anh hùng, hào khí của phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh, tinh thần đấu tranh cách mạng bất khuất, đoàn kết phấn đấu để xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng phát triển; những thành tựu, điển hình nhân tố mới về xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội…

5. Các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội thiết thực chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 89 năm Ngày Xô viết Nghệ Tĩnh; 117 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

7. Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động kỷ niệm, phong trào thi đua yêu nước, "Đền ơn đáp nghĩa"; tri ân công lao của các thế hệ đã có những đóng góp to lớn trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn toàn tỉnh.

8. Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước.

9. Thân thế, sự nghiệp cách mạng và những cống hiến to lớn của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc  trên cơ sở Hướng dẫn này tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 89 năm Ngày Xô viết Nghệ Tĩnh và 117 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại địa phương, đơn vị, trong đó tập trung những nội dung sau:

- Tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, kết hợp tuyên truyền thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị tại các địa phương, đơn vị.

- Phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chào mừng các ngày kỷ niệm; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Đền ơn đáp nghĩa", “Xóa đói giảm nghèo”, Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; biểu dương, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương "người tốt, việc tốt" trên địa bàn.

- Tổ chức tọa đàm, gặp mặt truyền thống, thăm di tích lịch sử, tặng Huy hiệu Đảng, thăm hỏi các gia đình chính sách, đối tượng chính sách, vùng sâu, vùng xa, hải đảo...

- Chỉ đạo treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu trên các trục đường chính, khu vực công cộng, cơ quan, trường học; vận động nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc; làm sạch, đẹp cảnh quan môi trường tại công sở, khối, xóm, thôn, bản... trên địa bàn trong dịp kỷ niệm.

 2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 89 năm Ngày Xô viết Nghệ Tĩnh và 117 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

- Theo dõi, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc sự kiện lịch sử, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

3. Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo các đơn vị văn hóa, nghệ thuật trong tỉnh tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, chỉnh trang, tôn tạo các di tích... phục vụ nhân dân trong dịp kỷ niệm.

- Chỉ đạo Ban quản lý Khu Di tích Kim Liên, Quảng trường Hồ Chí Minh, Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm và tạo mọi điều kiện thuận lợi phục vụ nhân dân trong dịp kỷ niệm.

- Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn toàn tỉnh.

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm; tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, hành hương về nguồn, các hoạt động văn hóa, thế thao, tọa đàm, giao lưu, sinh hoạt truyền thống tại những địa danh lịch sử.

5. Các cơ quan báo chí của tỉnh xây dựng kế hoạch tuyền truyền kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 89 năm Ngày Xô viết Nghệ Tĩnh và 117 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, trong đó chú trọng:

- Tăng thời lượng tin, bài, phát sóng phim tài liệu phản ánh về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam và cách mạng vô sản thế giới; tuyên truyền về truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc, về tầm vóc và ý nghĩa của các sự kiện lịch sử...

- Phản ánh và kịp thời đưa tin các hoạt động kỷ niệm.

- Tuyên truyền các phong trào thi đua, những mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

- Tăng cường giới thiệu, quảng bá hình ảnh đổi mới của đất nước, con người Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng.

IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019)!

2. Tinh thần Xô viết Nghệ Tĩnh 12-9-1930 bất diệt!

3. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

4. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019!

5. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

6. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

7. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

8. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

 

Nơi nhận:                                                          K/T TRƯỞNG BAN

- Ban Tuyên giáo Trung ương (b/c),               PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),

- MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh,                                               

- BTG các huyện, thành, thị ủy,

 đảng ủy trực thuộc,

- Các sở: VH&TT, TT&TT,                                          

- Các cơ quan báo chí của tỉnh,                                                   Kha Văn Tám   

- Lãnh đạo Ban,                                                                                

- Các phòng chuyên môn,

- Lưu.