TỈNH UỶ NGHỆ AN                                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                *                                                      Nghệ An, ngày 13 tháng 6 năm 2019

     Số 196-KH/TU

 

KẾ HOẠCH

tổ chức đợt hoạt động với chủ đề “Nghệ An làm theo lời Bác dặn”

 năm 2019 - 2020

 ----

          Kỷ niệm 50 năm thực hiện Bức thư cuối cùng Bác Hồ gửi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An (21/7/1969 - 21/7/2019), 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Người (19/5/1890 - 19/5/2020), Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tổ chức đợt hoạt động với chủ đề “Nghệ An làm theo lời Bác dặn” năm 2019 - 2020 với các nội dung sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc, đất nước, cách mạng Việt Nam và cách mạng vô sản thế giới. Khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của Di chúc, của tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay.

2. Nâng cao trách nhiệm của toàn Đảng bộ, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Nghệ An trong việc thực hiện Di chúc của Người. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng bộ, hệ thống chính trị và Nhân dân.

3. Việc triển khai các nội dung hoạt động gắn với các phong trào thi đua yêu nước trong toàn hệ thống chính trị về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và công tác đối ngoại theo tinh thần nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nhiệm vụ chính trị của tỉnh. 

4. Tổ chức các hoạt động đảm bảo thiết thực, sáng tạo, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức.

II- THỜI GIAN VÀ MỐC CÁC ĐỢT HOẠT ĐỘNG

1. Đợt thi đua cao điểm trong 12 tháng (từ tháng 6/2019 đến hết tháng 5/2020).

2. Các đợt hoạt động (chia làm 2 đợt)

- Đợt 1: Từ tháng 6 đến tháng 9/2019 (cao điểm vào tháng 7/2019).

- Đợt 2: Từ tháng 10/2019 đến hết tháng 5/2020 (cao điểm vào tháng 5/2020).

III- NỘI DUNG CÁC ĐỢT HOẠT ĐỘNG

1. Đợt 1: Tổ chức các hoạt động thi đua kỷ niệm 50 năm thực hiện Bức thư cuối cùng Bác Hồ gửi cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với các nội dung trọng tâm:

1.1. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về ý nghĩa, giá trị nội dung Bức thư cuối cùng Bác Hồ gửi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An và Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Đối với Bức thư Bác Hồ gửi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An lựa chọn nội dung “Tích cực thực hiện dân chủ với nhân dân hơn nữa” làm chủ đề trọng tâm trong đợt sinh hoạt chính trị.

Đối với Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tập trung ôn lại nội dung của bản Di chúc, nhất là lời căn dặn của Người về công tác xây dựng Đảng, về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, về chăm lo đời sống của nhân dân, về tinh thần đoàn kết quốc tế.

1.2. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong toàn hệ thống chính trị về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, công tác đối ngoại, trong đó tập trung thực hiện chủ đề năm 2019 đã được UBND tỉnh chọn là “Năm đẩy mạnh cải cách hành chính”.

1.3. Triển khai thực hiện Thông báo số 55-TB/TW, ngày 20/4/2019 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 

Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, đề án trọng điểm, các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

1.4. Tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề: Nghệ An 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bức thư Bác Hồ gửi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ngày 21/7/1969.

1.5. Tổ chức Lễ giỗ lần thứ 50 của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nam Đàn; dâng hoa, dâng hương, báo công với Bác tại Khu di tích Kim Liên; dâng hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh và tượng đài Bác Hồ.

1.6. Xây dựng phim tài liệu “Nghệ An sau 50 năm làm theo lời Bác dặn” phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An. Tổ chức tọa đàm khoa học với các chuyên gia trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An với chủ đề: Nghệ An 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện Bức thư cuối cùng Bác Hồ gửi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An.

1.7. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, tọa đàm, triển lãm chuyên đề, chiếu phim... về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người. Tổ chức chương trình nghệ thuật giao lưu với các nhạc sỹ người Nghệ có ca khúc hay về Bác. Tổ chức cuộc thi và triển lãm ảnh về chủ đề “Nghệ An làm theo lời Bác dặn”.

1.8. Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức điểm cầu trực tiếp “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” dịp 02/9/2019. 

Phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An.

Phối hợp với Báo Nhân dân và tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình nghệ thuật “Bến Thủy - Bản hùng ca bất tử”.

1.9. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019) theo Kế hoạch số 166-KH/TU, ngày 27/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2019 và đánh giá kết quả hoạt động của đợt 1.

2. Đợt 2: Tổ chức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 130 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, với các hoạt động chính:

2.1. Đánh giá kết quả 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ. 

Tập trung triển khai thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quy chế số 09-QC/TU, ngày 04/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp dân của Bí thư Tỉnh ủy và xử lý đơn, thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân gửi đến Tỉnh ủy.

2.2. Sinh hoạt chuyên đề về kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ viết bài báo "Dân vận" và bàn về công tác dân vận của Đảng hiện nay (15/10/1949 - 15/10/2019). Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019).

2.3. Phát động phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống chính trị về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, công tác đối ngoại... chào mừng đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020, tiến tới đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, kỷ niệm các ngày lễ lớn, đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

2.4. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An (1030 - 2020); 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/02/1930 - 3/02/2020; 45 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020); 90 năm Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2020).

2.5. Tổ chức học tập chuyên đề năm 2020 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”.

2.6. Xây dựng phim tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh; về “Bác Hồ với quê hương Nghệ An và quê hương Nghệ An làm theo lời Bác dặn”.

2.7. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, triển lãm chuyên đề, sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật, chiếu phim... về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, du lịch, văn hóa..., quảng bá hình ảnh, con người xứ Nghệ với đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế. Xuất bản một số ấn phẩm văn hóa, báo chí, phim tài liệu về Bác Hồ, về Đảng bộ và nhân dân Nghệ An thực hiện việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. 

2.8. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, đưa vào sử dụng các công trình văn hóa, di tích lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên, Nam Đàn, gồm: Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đền thờ Chung Sơn; nâng cấp, chỉnh lý bổ sung nhà trưng bày; thực hiện quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

2.9. Tổ chức khánh thành và gắn biển đưa vào sử dụng một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Khởi công xây dựng mới các công trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội trọng điểm thiết thực chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tập trung xây dựng huyện Nam Đàn thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu, đại lộ Vinh - Cửa Lò, tượng đài Lênin tại thành phố Vinh…

2.10. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2020, gắn với đánh giá đợt hoạt động vào dịp 19/5/2020. Phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Ulianốp - Liên bang Nga.

III- PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu triển khai thực hiện tốt Kế hoạch tổ chức đợt hoạt động với chủ đề “Nghệ An làm theo lời Bác dặn”.

- Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: Nghệ An 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bức thư Bác Hồ gửi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ngày 21/7/1969.

- Hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về nghiên cứu, học tập nội dung Bức thư cuối cùng Bác Hồ gửi cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An và Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tuyên truyền kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An; 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Canh Tý 2020; 45 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2020; 90 năm Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2020).

- Triển khai quán triệt Thông báo số 55-TB/TW, ngày 20/4/2019 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Tuyên truyên kết quả sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020; kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

- Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kế hoạch tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Canh Tý 2020; tổ chức học tập chuyên đề năm 2020 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”; chỉ đạo các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật về học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh; theo dõi, chỉ đạo việc triển khai kế hoạch này và tham mưu đánh giá các hoạt động vào dịp kỷ niệm 19/5/2020.

2. Ban Tổ chức Tỉnh ủy

- Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá kết quả 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ; triển khai thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Tham mưu hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở và đại hội điểm đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025.

3. Ban Dân vận Tỉnh uỷ

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ viết bài báo "Dân vận" và bàn về công tác dân vận của Đảng hiện nay.

4. Ban Nội chính Tỉnh ủy

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quy chế số 09-QC/TU, ngày 04/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp dân của Bí thư Tỉnh ủy và xử lý đơn, thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân gửi đến Tỉnh ủy.

5. Văn phòng Tỉnh uỷ

- Phối hợp các ban Tỉnh ủy đôn đốc các ngành, địa phương thực hiện tốt các nội dung đợt hoạt động.

- Phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Bức thư cuối cùng Bác Hồ gửi cho Đảng bộ và nhân dân Nghệ An, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 130 năm ngày sinh của Người theo đúng Quy định số 1463-QĐ/TU, ngày 04/02/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao ở Nghệ An.

6. Trường Chính trị tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề: Nghệ An 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bức thư Bác Hồ gửi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ngày 21/7/1969.

- Tổ chức tọa đàm hoặc hội thảo khoa học về kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh dịp 19/5/2020.

7. Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh và các ngành liên quan có kế hoạch cụ thể

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với Lễ hội Làng Sen năm 2019; 50 năm thực hiện Bức thư cuối cùng Bác Hồ gửi cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An và 50 năm thực hiện Di chúc của Người; 990 năm danh xưng Nghệ An (1030 - 2020); 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/02/1930 - 3/02/2020); 45 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020); 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2020; 90 năm Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2020). 

- Tổ chức Lễ giỗ lần thứ 50 của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nam Đàn.

- Phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức điểm cầu trực tiếp “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ AnPhối hợp với Báo Nhân dân và tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình nghệ thuật “Bến Thủy - Bản hùng ca bất tử”.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, triển lãm chuyên đề, chiếu phim... về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổ chức phát động cuộc thi ảnh về chủ đề “Nghệ An làm theo lời Bác” vào dịp 19/5/2019 và triển lãm vào dịp 19/5/2020. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, du lịch, văn hóa, quảng bá hình ảnh, con người xứ Nghệ với đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế...

- Xuất bản một số ấn phẩm văn hóa, báo chí, phim tài liệu về Bác Hồ, về Đảng bộ và nhân dân Nghệ An thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, đưa vào sử dụng các công trình văn hóa, di tích lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên, Nam Đàn, như: Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đền thờ Chung Sơn; nâng cấp, chỉnh lý  bổ sung nhà trưng bày; thực hiện quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Tổ chức triển khai có hiệu quả “Năm cải cách hành chính 2019”.

- Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, công tác đối ngoại... chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, thiết thực kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho Đảng bộ và nhân dân Nghệ An trước lúc người đi xa; kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người; 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, đề án trọng điểm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020; nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

- Tổ chức khánh thành và gắn biển đưa vào sử dụng một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Khởi công xây dựng mới các công trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội trọng điểm nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 130 năm ngày sinh của Người. Tập trung xây dựng huyện Nam Đàn thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu, đại lộ Vinh-Cửa Lò, tượng đài Lênin tại thành phố Vinh,…

- Xây dựng các phim tài liệu “Nghệ An sau 50 năm làm theo lời Bác dặn” và “Bác Hồ với quê hương Nghệ An và quê hương Nghệ An làm theo lời Bác dặn”. 

- Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2020 vào dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Ulianốp - Liên bang Nga. 

8. Huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc 

Xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động, trong đó tập trung:

- Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về ý nghĩa, giá trị nội dung Bức thư cuối cùng Bác Hồ gửi cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An và Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Đánh giá 3 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

- Triển khai thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

- Chỉ đạo tổ chức tốt việc đại hội đảng bộ cấp cơ sở và chuẩn bị tốt cho đại hội cấp trên cơ sở.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị.

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tổ chức thực hiện các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, triển lãm chuyên đề, tọa đàm, chiếu phim... dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 130 năm ngày sinh của Người.

- Mỗi đơn vị, địa phương khánh thành và gắn biển chào mừng ít nhất 02 công trình kỷ niệm 50 năm thực hiện Bức thư cuối cùng Bác Hồ gửi cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 130 năm ngày sinh của Người.

9. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh 

Phát động phong trào thi đua trong cán bộ, đoàn viên, hội viên góp phần phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và công tác đối ngoại... thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Bức thư cuối cùng Bác Hồ gửi cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 130 năm ngày sinh của Người (mỗi tổ chức có ít nhất 02 phong trào thi đua cụ thể).

10. Các cơ quan báo chí của tỉnh

Mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền các nội dung đợt hoạt động, trong đó chú trọng tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình trên các lĩnh vực, nhất là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung tuyên truyền các hoạt động trước, trong và sau mỗi dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2019 - 2020.

Riêng Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An ngoài thực hiện những nội dung trên, chủ động xây dựng, sản xuất và phát sóng phim tài liệu “Nghệ An sau 50 năm làm theo lời Bác dặn” phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An; tổ chức tọa đàm khoa học với các chuyên gia trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An với chủ đề “Nghệ An 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện Bức thư cuối cùng Bác Hồ gửi cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An”; tổ chức chương trình nghệ thuật giao lưu với các nhạc sỹ người Nghệ có ca khúc hay về Bác; phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức điểm cầu trực tiếp “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng chương trình nghệ thuật 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An; phối hợp với Báo Nhân dân và tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình nghệ thuật “Bến Thủy - Bản hùng ca bất tử”; tiếp sóng các chương trình trực tiếp do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức liên quan đến hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Người.

V- KINH PHÍ

1. Cấp tỉnh: Trích từ nguồn kinh phí phục vụ tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn hàng năm.

2. Cấp huyện và tương đương: Cân đối kinh phí của địa phương, đơn vị để tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, có ý nghĩa.

VI- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị, địa phương căn cứ nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung hoạt động.

2. UBND tỉnh bố trí kinh phí triển khai các nội dung hoạt động.

3. Giao cho Ban Chỉ đạo kỷ niệm các ngày lễ lớn tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phân công các thành viên tiến hành kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các hoạt động.

 

Nơi nhận:                                                            T/M BAN THƯỜNG VỤ

- Ban Bí thư Trung ương Đảng (b/c),                         PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

- Các ban và Văn phòng Trung ương Đảng (b/c),

- Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ,

- Ban cán sự đảng, đảng đoàn,                                                    

- Các ban và Văn phòng Tỉnh uỷ,

- Huyện, thành, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc,

- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn,

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (5 bản),

- Chánh, Phó Văn phòng Tỉnh ủy,                                                 Nguyễn Xuân Sơn                                                 

- Cán bộ phòng Tổng hợp,

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.