Chi tiết tại file đính kèm sau: 

huong_dan_tt_cach_mang_thang_tam_va_quoc_khanh_29.doc