TỈNH ỦY NGHỆ AN                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

        BAN TUYÊN GIÁO

                       *                                      Nghệ An, ngày 18  tháng 6 năm 2019

           Số 1846 -CV/BTGTU

                     Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm

                 Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

 

              Kính gửi:  - Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh;

                       - Các cơ quan báo chí của tỉnh.

          Thực hiện Hướng dẫn số 97-HD/BTGTW, ngày 6/6/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị:

          1. Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan báo chí của tỉnh tập trung tuyên truyền các nội dung sau:

          - Quá trình thành lập, trưởng thành và truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong 90 năm qua gắn với lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng và dân tộc; khẳng định vị trí, vai trò, nhiệm vụ to lớn của tổ chức Công đoàn Việt Nam và giai cấp công nhân trong tiến trình cách mạng Việt Nam, đặc biệt là trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; những bài học kinh nghiệm trong xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam nói chung, Nghệ An nói riêng.

          - Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/1/2008 của Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kết luận số 79-KL/TW, ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/1/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Bộ Luật Lao động năm 2012, Luật Công đoàn năm 2012 của Quốc hội, các Nghị định của Chính phủ và văn bản hướng dẫn thi hành luật. Chú trọng tuyên truyền chỉ rõ cơ hội, thách thức và những giải pháp trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn và phong trào công nhân trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ thông tin.

          - Tuyên truyền những kết quả đạt được sau một năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; Đại hội Công đoàn Nghệ An lần thứ XVIII; phát hiện và nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo của các cấp Công đoàn; tôn vinh và tri ân công lao, cống hiến xuất sắc của các lớp thế hệ cán bộ công đoàn qua các thời kỳ, đặc biệt là những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong hoạt động công đoàn và phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          - Tuyên truyền phản ánh không khí phấn khởi, thi đua "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo", "Đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động"... trong CNVCLĐ và các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam diễn ra ở các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An:

- Phát động đợt thi đua trong CNVCLĐ lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

- Tổ chức gặp mặt, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong hoạt động Công đoàn và phong trào thi đua trong CNVCLĐ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Chỉ đạo và tổ chức "Ngày đoàn viên Công đoàn" vào ngày 21/7/2019 với các nội dung chủ yếu là kết nạp đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng, chăm lo phúc lợi và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, tuyên dương đoàn viên tiên tiến.

          3. Một số khẩu hiệu tuyên truyền:

          - Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019)!

          - Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!

          - Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước!

          - Cán bộ, công nhân, viên chức, lao động thi đua lập thành tích chào mừng 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019)!

          - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

          - Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

          - Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

          Đề nghị các địa phương, đơn vị sớm chỉ đạo triển khai thực hiện.

          (Gửi kèm theo Công văn này Đề cương tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019) do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam biên soạn để phục vụ công tác tuyên truyền)./.

 

Nơi nhận:                                                            K/T TRƯỞNG BAN

- Như kính gửi,                                             PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

- Đ/c Trưởng ban (b/c),                                                             Kha Văn Tám

- Phòng TT-BC-XB,                                                                 

- Lưu VP.